0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP 

  De consument heeft het recht aan Megatip mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

   Identiteit Ondernemer

  Ondernemingsgegevens

  Megatip 
  Vleminkstraat 25
  3201 Langdorp
  België
  BE0772098125
  [email protected]
  0032475873442

  Artikel 1: Algemene bepalingen 

  De electronische webwinkel van Megatip met maatschappelijke zetel te Langdorp, Vleminkstraat 25,3201 Langdorp.  Megatip biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen. 
  Onderhavige Algemene Voorwaarden  zijn van toepassing op alle artikelen uit de webshop  assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Megatip

  De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 


  Artikel 2: Prijs 

  Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 


  Artikel 3: Aanbod 

  Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

  Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
  Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst 

  Megatip is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Megatip is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Megatip

  Megatip is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 


  Artikel 4: Online aankopen 

  De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit de webshop Megatip assortiment online aan te kopen. 

  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Megatip
  De artikelen worden thuis bij de klant geleverd na de bevestigingsmail.

  De betaling geschiedt uiterlijk op het ogenblik van de bestelling door middel van elektronische overschrijving, met kredietkaart of met elk ander op de Website aangeboden betaalmiddel.


  Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Megatip 
  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 


  Artikel 6: Sancties voor niet-betaling 

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover deze beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
  Onverminderd het voorgaande behoudt Megatip zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 


  Artikel 7: Klachten 

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
  Deze klachten moeten na ontvangst van de goederen en zonder verder gebruik te maken gemeld worden aan de ondernemer
  Ingediende klachten worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst beantwoord.


  Artikel 8: Garantie 

  a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. 
  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

  b. Algemeen 
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Megatip klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Megatip.

  Elk gebrek dient binnen de 15 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. 
  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 
  De garantie is niet overdraagbaar. 


  Artikel 9  Heroepingsrecht

  1 het recht van retour ; consumenten hebben het recht  om artikel(en) binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren.

  2. bedenkingstijd ; De bedenktijd van 14 dagen gaat in vanaf de dag dat de klant het artikel in ontvangst neemt. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag binnen de wettelijke termijn gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

  3 Indien de klant wil gebruik maken van zijn herroepingsrecht (het recht van ontbinding) dan dient de consument uiterlijk 14 dagen na het besluit tot herroeping het artikel te retourneren.

  4 zorg van de goederen ; Tijdens de 14 dagen bedenktijd die de consument als recht heeft , Zal deze het product niet beschadigen of gebruiken. Wetende dat dit product kan teruggezonden worden in de originele staat (in de mate van het mogelijke) naar de ondernemer. Die conform redelijke en duidelijke afspraken maakt met betreffende klant , die hierbij in acht dient te nemen dat desbetreffend artikel terug kan verkocht worden door de ondernemer.

  5 Kosten ingeval van Herroeping ; Indien de consument het gebruik van heroeppingsrecht wil indienen ,komen ten hoogste de kosten van de retourzending voor zijn rekening.
  De consument wordt wel geadviseerd de retourzending aangetekend te verzenden.
  Indien de consument een bedrag betaald heeft voor de artikel(en) ,zal de ondernemer zo spoedig mogelijk , doch binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending deze terugbetalen.

  6 Uitsluiting heroeppingsrecht ; De ondernemer heeft het recht voor uitsluiting van het heroeppingsrecht voor artikelen  ,  die specifiek  voor de consument besteld geweest zijn , die duidelijk een persoonlijke aard hebben  ,  Die beschadigd of gebruikt zijn , Waarvan de originele verpakking beschadigd of niet meer te gebruiken is  ,   Die niet meer geschikt zijn om wederom verkocht te worden.


  Artikel 9 a: Verzakingstermijn 

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 
  De consument heeft het recht aan Megatip mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
  Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Megatip klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Megatip Vleminkstraat 25 3201 Langdorp België 

  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

  Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
  - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
  - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
  - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 
  - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 
  - artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld. 

  Toeslag voor pakketten terug naar afzender:

  - Pakjes die door de ontvanger geweigerd worden ; Bij een online bestelling moet wel vergewist worden dat dit kosten met zich meebrengt , U kan Uw bestelling annuleren voor de verzending tot stand is gebracht , U kan het annuleringsverzoek  indienen bij onze klantendienst [email protected]  voor het pakket verzonden is.

  - Niet afgehaalde pakjes , Indien U niet aanwezig bent voor ontvangst van Uw pakket wordt deze steeds in het dichtstbijzijnde B-post afhaalpunt  aangeboden, waar het pakket 15 dagen in bewaring wordt gehouden voor afhaling, U wordt steeds op de hoogte gebracht met een briefje (niet aanwezig)  in Uw brievenbus of per mail. Ook pakjes die binnen de 15 kalenderdagen niet zijn afgehaald in het geselecteerde afhaalpunt worden geretourneerd naar afzender en is deze toeslag van toepassing .

  - Pakjes met onjuiste adresgegevens, Controleer steeds bij Uw bevestigingsmail (bevestiging van bestelling) Uw afleveradres en contacteer onze klantendienst indien deze niet correct is ingevuld. Pakjes die worden geretourneerd naar afzender waarvan het ingevulde afleveradres niet correct is, is deze toeslag van kracht. Tijdens afronding van Uw bestelling controleert U steeds of het é-mailadres correct is ingevuld, voor U de bestelling plaatst , zo kunnen alle automatische mails correct worden verwerkt.
  Artikel 10: Privacy 

  - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Megatip toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Megatip bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Megatip uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat per é-mail aan te vragen aan [email protected]
  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Megatip heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
  Megatip respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op megatip, wijziging of verwijdering. 
  De website van Megatip maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. 
  Megatip houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.


  Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

  Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

  Het nalaten op gelijk welk moment door Megatip om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

  Artikel 12: Megatip Klantendienst 

  De Megatip klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0032475873442 of via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Vleminkstraat 25 ,  3201 Langdorp , Belgie

  Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Megatip . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

  Megatip kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 


  Artikel 14: Bewijs 

  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 


  Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.